new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ”

作者: 时间:2020-12-24 16:40:22

3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ”, ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᧓᧐ ᦞᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ”。

  ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦙᧃ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦈᦲᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦂᦸᧅ ᦟᦲᧄᧉ ᦌᦼ ᦘᦲᧃᧉ ᦍᦱᧉ ᦷᦌᧉ ᦶᦌᧂᧈ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦵᦃᦲᧃ ᦠᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ, ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ; ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦵᦃᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦵᦣᦲ ᦵᦵᦌᧁ ᧞ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ。

  ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ, ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ, ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦆᦻᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦂᦸᧅ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ、 ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦙ ᦷᦍ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ(ᦂᦸᧅ ᦟᦲᧄᧉ) ᦷᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦵᦃᦲᧃ ᦺᦞᧉ、 ᦎᦲᧄ ᦟᦳᧃᧉ、 ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦹᧃᧈ ᦁᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦁᦱ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ。

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦩᦸᧃᧈ 、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ)