new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-12-31 17:23:32

     ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦙᧀ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ GB17761-2018《ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦷᦂᧂ ᦵᦦᧃ 》, ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦙᧀ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᧞ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦡᦲ。 ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧂ ᦷᦆ,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂ ᦑᧄ ᦶᦌᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ、 ᦢᦳ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ、 ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦵᦔᧃᧈ ᦞᦸᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ, ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ, ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦉᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。 

  (ᦋᧁᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦍᦳᧂᧉ)