new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ

作者: 时间:2021-01-07 17:27:42

  3b-4 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦺᦡᧉ ᧕ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦓᧃᧉ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ”ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。

 ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ “ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ” ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ。 ᦀᦏᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ、 ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦏᦱᧄ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ、 ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᧗᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ、 ᦙᦱ ᦶᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧂ )