new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ

作者: 时间:2021-01-07 17:29:59

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ。

 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、 ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦡᦲᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ、 ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦉᦳᧃ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦊᦱ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦁᧃ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦐᧄ ᦢᧁᧈ ᦇᦱᧄ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦶᦣᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦐᧂᧉ ᦔᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ, ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧒᧐᧐ ᦅᧃ ᦔᦻ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦱ᧓ ᦋᦸᧂᧈ。  

(ᦍᦲᧈ ᦶᦌᧁ ᦟᦲᧃᧉ)