new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦰ ᦍ ᦵᦵᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦱᧈ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2018-12-14 17:03:29

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦌᦲᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧘ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦂᦰ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ、ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᦲᧃᧈ、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦏᦹ ᦓᦱᧆ、ᦉ ᦌᦳᧄ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦂᧃ、ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦀᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦌᦲᧉ ᦌᦱ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦂᦰ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦔᧁᧈ ᦌᧁ ᦡᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦆᦸᧅ ᦷᦎᧅ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ、ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦊᦸᧅ,ᦙᦲ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦋᦻᧉ ᦃᦱᧆ、ᦉ ᦌᦳᧄ ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦂᧃ、ᦵᦂᧇ“ᦇᦹᧃ ᦗᧁ ᦃᦴᧈ ᦵᦚᧀᧈ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦌᦲᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦷᦅᧅ ᦅᧁᧉ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ、ᦙᦱ ᦵᦝᧀᧈ ᦷᦟᧂᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦍᧂ ᦝᦴᧉ、ᦟᦲ ᦝᦳᧂᧉ ᦅᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦁᦲ ᦎᦱᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦟᦲ ᦵᦵᦌᧁ ᦷᦟᧂᧉ、ᦟᦲ ᦷᦅᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ、ᦙᦱ ᦑᦳᧂᧈ ᦟᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦷᦅᧉ ᦷᦍᧂ、ᦟᦲᧁᧉ ᦒᧁᧈ、ᦌᦱᧁᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ, ᦢᦱᧉ ᦋᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧉ、ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ、ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦊᧈ。ᦢᦱᧉ ᦋᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᧞ ᦷᦑᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦣᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦃᦲᧉ ᦒᦱ ᦷᦟᧇ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ、ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ “ᦗᧁ ᦃᦴᧈ ᦵᦚᧀᧈ”᧞ ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ“ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦃᧂᧈ” ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ,ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦍᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦊᦴᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦱᦱ ᦅᦳᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ《ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᧁᧈ》、《ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ》、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦒᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)