new tai | old tai | 中文

ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2019-08-09 10:53:16

  ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

   ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ       ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ

             C0805007-01b-李建洪.jpg

                ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ。 (ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ、ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)

   ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ   ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ。

  (ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ     )

ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧓᧔ ᦅᦳᧃ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᧘ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦑᦽ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦙᦱ。ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙、ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒、ᦒᦲ ᧓ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧐ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ  ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦁᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦢᧇᧈ  ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ,ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”  ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ, ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑᧈ ᦆᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ  ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦵᦟᦲᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦓᧃᧉ 。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᧞  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ、ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᧂ ᦔᦲ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧐ ᦑᧂ ᦷᦙᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ  ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧃ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ,ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧃ、ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ!