new tai | old tai | 中文

ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ

作者: 时间:2019-08-26 08:29:35

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦂᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦢᧁᧈ ᦶᦝᧆ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ,ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦕᦴᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ“ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ”ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ“᧒ ᦞᦼ” ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂᧉ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦁᧃ “ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ、ᦏᦹ ᦉ ᦈ、ᦣᦴᧉ ᦢᦳᧃ ᦅᦳᧃ”,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦵᦣᧆ ᦃᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ、ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ、ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦺᦖᧈ、ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ、ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦵᦕᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。

(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)