new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2019-08-26 08:31:28

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦵᦊᧁᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦆᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ。ᦵᦞᧂ ᦁᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧙ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ  ᦡᦲ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦂᧇ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲ ᦆᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦍᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦝᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦝᦴᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦘᧀ ᦌᦲᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦂᦼᧈ ᦍᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦂᦼᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)