new tai | old tai | 中文

ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ

作者: 时间:2019-08-26 08:32:17

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ” ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦀᦸᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦀᦸᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧂ ᦞᦼ、ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ,ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ”᧞ ᦝᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦟᦲ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦗᦱᧃᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ”ᦁᧃ ᦵᦣᧃ ᦀᦸᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ。ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ、ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ。

  ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃᦺᦖᧈᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦣᧂ  ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ,ᦺᦋᧉ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ”᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ  ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧃᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦡᦲ 。(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦍᧂᧉ)