new tai | old tai | 中文

  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦍᧇ “ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ᦕᦂᦱᧃ”ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

作者: 时间:2020-03-06 16:22:28

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦈᦱ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦙᦲᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦉ ᦓᦱᧈ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。 ᧒ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᧓ ᦔᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦆᧄ ᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦷᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。᧔ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。᧕ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ、ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧖ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧗ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦱᧃ”,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦋᧁᧈ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ,ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)