new tai | old tai | 中文

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-03-06 16:23:05

☆ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ,ᦀᧁ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦫᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦀᧁ ᦷᦆᧄᧈ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦜᧇ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦵᦵᦫᧃᧉ ᦵᦵᦎᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

☆ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ、ᦜᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ、ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦃᦴᧈ ᦓᦲᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦈᦲᧈ、ᦆᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。

☆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。

☆ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ。

☆ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ。ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦊᦲᧃᧈ ᦃᦻᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

☆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ” ᧒ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

☆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᧑ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦙᦹ ᦃᦸᧃ ᧑ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᧔ᦞ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦞ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᧒᧘ ᦵᦣᦲᧃ,ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗ᦞ ᦔᦳᧃ。