new tai | old tai | 中文

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦓᧄ ᦖᦴᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2020-04-12 15:53:38

ᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧞ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦳᧆ ᦌᦾᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦞᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦃᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ,ᦵᦵᦑᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦣᦾ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦃᦱᧇ,ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ,ᦈᦹ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦂᦲᧈ ᦢᦸᧈ、ᦑᦹᧃ ᦙᧃ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦃᦳᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧆ ᦞᧃ ᦷᦟᧆ ᦆᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ,ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦞ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ,ᦷᦅᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦌᧄᧉ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ。ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ,ᦠᦱᧅ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦠᦹᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦡᦾᧉ ᦠᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ  ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)