new tai | old tai | 中文

  ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ (ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ)

作者: 时间:2020-06-23 16:52:20

ᦱ、ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ

   ᦔᦲ ᦁᧃ ᦷᦙᧆ ᦺᦔ ᧟ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ 、ᦵᦌᦲᧃ  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦞᦼ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦣᧁ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ  ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ、ᦝᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦁᦱᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ “᧖ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ”,ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ  ᦃᦱᧃᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ  ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉ  ᦓᦱᧈ ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦆᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ 、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦆᦹᧃ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ 。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧖᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ  ᦱ᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧑;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧕ ᦔᦳᧃ; ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦱ᧕᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ  ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧑; ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᧔᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ ,  ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ  ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔ ; ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧃᧈ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᧓᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱᦱ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧑; ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ᦱ᧙᧐᧓   ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘,ᦎᦱ    ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧔᧔᧗᧘ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗; ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦙᧃ  ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦔᦳᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ,ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ GDP ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᧃ  ᦟᦳᧂ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦗᧃ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧕。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ  ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ  ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ,ᦠᦱᧅ ᦷᦣᧇ ᦵᦵᦗᧉ“ ᦵᦉᦲᧅ ᦝᦹᧃᧉ  ᦆᦲᧂ ᦎᦲᧂ ᦷᦎ” ᦓᧃᧉ ᧟ ᦔᦱᧂ ᧑。 

(ᦱ) ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱ ᦋᦱ ᦂᧃ,ᦖᧃᧉ ᦃᧃ“ᦟ ᦞᧂ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑

   ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ “ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ   ᦎᦱᧄ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ “ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ  ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ   ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ 、ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ    ᦓᧃᧉ ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦘᦳᧂ  ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧞ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ。 ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦕᧈ    ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ “ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ   ᦗᦹᧂ ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ  ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ  ᦓᧃᧉ ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦣᧄᧈ  ᦵᦣᧃ  ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ  ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ  ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ 、ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᧞   ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ,ᦠᧆᦵᦵᦜᧃᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦟᦱ ᦋ  ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦵᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ 。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦫᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ   ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ     ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ  。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ   ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦗᦲᧆ ᦷᦇᧃᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦁᦲᧃᧈ ᦵᦘᧀᧉ 、ᦌᦲᧁᧉ ᦷᦆᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦔᦲᧃ  ᦗᦲᧆ ᦷᦇᧃᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦷᦍᧂᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦁᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ 、ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

(᧒) ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ,  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ  ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑

   ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ 、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᧞ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦔᦲᧃᧈ  ᦊᦱᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦱ᧙ ᦃᦸᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦟᦱᦋᦅᦸᧂ“ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦎᦲᧂ ᦺᦓ”ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ; ᦀᧁ ᦎᦱ ᦖᦻ ᧒ᦱ  ᦋᦸᧂᧈ ᦁᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦛᦻ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ᧞ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ,ᦋᦳ      ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁ ᧗ ᦗᦸᧅ,ᦎᧂᧉ ᦺᦈᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ  ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ   ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧓ᦱ ᦗᦸᧅ,   ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ;  ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᦕᦸᧇ     ᦈᦸᧆᧈ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ     ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦔᦲᧃᦔᦲ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧈ“ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ    ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓”ᦙᦱ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ    ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦙᦲ  ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ    ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ、ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ、ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦍᧂ     ᦉᦸᧃᧈ  ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ 、ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ    ᦑᦳᧂᧈ  ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ  ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ   ᦵᦍᦲ  ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ 、ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦵᦍᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦀᦲᧅᧈ  ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦔᦲ ᧑。ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦓᧄᧉ  ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦵᦍᦲ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦵᦍᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ  ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦀᦲᧅᧈ  ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦆᧇ ᦵᦵᦋᧃ ᦋᦹᧈ  ᦵᦉᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧒。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦀᧂᧈᦂᧃ“᧒ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ”ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧓。ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧗ ᦋᦸᧂᧈ、ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧖ ᦋᦸᧂᧈ。ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧕。ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ,ᦀᦲᧅᧈ  ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ; ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦟᦳᧅ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦱ᧐ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ。ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᧞ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ“ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧑ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑”。ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦱ ᦟᦱ ᦺᦡᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ。

(᧓) ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑

   ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦴ ᦑᦲᧈ ᧔ ᦗᦸᧅ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ、ᦇᦹᧃ、ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦚᦳᧂᦓᦲᦰ。ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦁᧃ ᦘᦲᧈ ᧟ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᧖᧔᧒᧘ ᦙᦴ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦡᦻ ᦓᧃᧉ ᧒᧗᧘᧘ ᦙᦴ,ᦅᦳᧂᧈ  ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ,ᦵᦂᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦂᧀᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ᧕᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ  ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ  ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗,ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦃᦸᧆᧈ  ᦆᦱᧆ  ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᧞ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦱ᧗᧒᧗ᦙᦴ、ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧞ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ  ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧃᧈ ᧙ ᦷᦂᧆᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ  ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦺᦔ ᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧂ ᦵᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦊᦹᧆ ᦵᦵᦉᧃᧉ ᦙᦱ ᦱ᧒᧐ ᧞ ᧙᧐ ᦞᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᧖ ᦙ ᦷᦍ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧐ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱᦱ᧓ ᦔᦳᧃ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱᦱ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓; ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧑;ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧔ ᦔᦳᧃ。ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖,ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧔ ᦔᦳᧃ。ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

(᧔) ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ,ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑

  ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᧞ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ。ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦟ ᦛᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦺᦞᧉ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦱ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧔ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᦲᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦓᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᧙ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᧔᧔᧕᧘ ᦵᦣᦲᧃ。ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦐᦲᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧓᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙。ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ”ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦉᦳᧂ ᦺᦖᧈ ᧓ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦙᦴ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ᧗᧔᧒ᦜᧅ,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧕。ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ “ᦃᦸᧂᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧖ ᦵᦋᦲᧉ” ᦠᦱᧅ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦝᦴᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦙᦳᧂ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦅᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦎᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦕᦸᦰ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦊᦱᧂ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ、ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔。ᦊᧂᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦺᦞᧉ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦙᦴ。ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦞᧂ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ;“ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ” ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦑᦱᧂ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᧒᧕ ᦉᦲᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ᧓ ᦑᦲᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᧓A ᧒ ᦑᦲᧈ。ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧔᧘᧕᧓ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧐ ᦔᦳᧃ,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧘᧒᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ。ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ、ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦺᦖᧈ。ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔。ᦂᦱᧃᧉ ᦚᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔ᦱ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧔ ᦔᦳᧃ,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒。ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦺᦋᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ。

(ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦐᦱᧉ ᦒᦲ ᧒)