new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ

作者: 时间:2020-06-23 16:53:44

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ,ᦈᦹ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧆᧈ ᦔᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦡᦸᧃ ᦷᦜᧂ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦑᧁᧉ ᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ、ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦔᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ、ᦓᧄᧉ ᦙᦴ ᦺᦌ ᦔᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦣ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ、ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲᧂ ᧞ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ,ᦈᦹ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦊᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦝᦱᧂᧈ ᦑᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦟᦱᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦑ ᦐᦸᧂ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᦹ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ  ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ、ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦵᦢᧉ ᦇᦹᧃ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦖᧈ,ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦷᦜᦰ ᦗᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦂᦱᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦷᦜᦰ ᦗᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦲᧃ ᦌᦻ ᦷᦜᦰ ᦗᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦉᦲᧂ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦵᦍᧂ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦘᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)