new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2020-07-27 08:55:22

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ  ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ,ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ、ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦣᧂᦐᧅ ᦐᦱ ,ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦈᦱ“ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ、ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦉᦳᧆ ᦌᦾᧉ ᦠᦾᧉ ᦅᧄ,ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦷᦜᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ ᧞ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦂᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦢᦳᧃ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ、ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦂᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ、ᦂᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ、ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᦲᧉ ᦘᦸᧂᧉ ᦃᦲᧉ ᦵᦵᦘᧂᧉ、ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧇ ᦵᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦝᦱᧂᧉᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ  ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦾᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ。

(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)