new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕᧘

作者: 时间:2020-07-27 08:56:11

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕᧘ ᦗᦸᧅ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ  ᧖ ᦷᦟᧅ ᧞ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ  ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ  ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦜᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ  ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ“ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦖᧃᧉ ᦃᧃ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦲ ᧑ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦷᦜᦰ ᦗᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦺᦘ ᦍ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦍᧅ ᦋᧁᧉ ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦘ ᦺᦘᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦠᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ、ᦠᧇ ᦌᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ; ᦊᦱᧉ ᦅᦲᧃ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ,ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦉ ᧟ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ、ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)