new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦜᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2020-07-27 08:56:52

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦜᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦜᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。

  ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦞᦲᧆ ᦈᦱ ᦓ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦜᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦩᦱᧄ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦗᦻ ᦺᦓ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ、ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ”,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦀᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦔ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦜᧂ ᦵᦜᦲᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ、ᦠᦽᧉ ᦑᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦵᦜᦲᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧅ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ、ᦷᦠ ᦈᧅ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ, ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)