new tai | old tai | 中文

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2020-07-27 08:57:26

  ▲ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ,ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。

▲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧇ《ᦌᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ》ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ:《ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦟᧅ ᦉ ᦓ ᦓᦲ ᦺᦉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ》。

▲ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦼ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦉᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦵᦵᦈᧁᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦔᦴᧈ、ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦔᦴᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦲᧆᧈ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》。

▲ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦌᧂᧈ  ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ  ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦅᦹ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦌᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ  ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ 。