new tai | old tai | 中文

ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕

作者: 时间:2020-12-03 15:24:41

ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

   ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦠᧃ  ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦺᦗ。

 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦍᦲᧉ ᦋᦴ ᦉᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦃᦹᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞᦏᦳ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、“ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”“ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᧆᦂᦱᧃ  ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦸᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦖᧈ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧃ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ“ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ”ᦓᦲᦰ,ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦢᦳ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ”“ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ”“ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ”᧓ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ“ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ”“ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ”,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦷᦃᧂᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦀᧁ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ、ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦂᧃ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦕᦖᦱᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦑᧁᧉ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ、ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦗ。(ᦋᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)