new tai | old tai | 中文

ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦔ

作者: 时间:2020-12-03 15:26:41

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ- ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉᦉᦲᧂ  ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦔ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᧞ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ。

 ᦵᦵᦞᧆ ᦞᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦺᦡ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦞᦱᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦔᦸᧆ ᧑ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦊᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦎᦱᧅ ᦵᦚᦲ。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦍᧂ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ“ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ”“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ。 (ᦌᦴᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)