new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ 146

作者: 时间:2020-12-10 16:06:28

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ 146,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ、ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ) “᧒ ᦞᦼ”ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ  ᧞ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦙᦲᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ“ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ”ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᧞ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ ᦍᦹᧃᧈ ᦍᦱᧁ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ  ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ)“᧒ ᦞᦼ”ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦃᦸᧉ ᦵᦵᦆᧁᧉ,ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦆᦲᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦖᧈ、ᦐᦱᧉᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ、ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)