new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ“᧒ ᦞᦼ”ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ) ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2020-12-10 16:08:57

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ“᧒ ᦞᦼ”ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ) ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

ᦋᦲᧅᦵᦵᦋᧂᦟᦱᦋᦂᦱᧃ  ᦏᦹᦐᧅᦠᦱᧇᦒᦱᧄ  ᦠᧆᦂᦑᧄᦂᦱᧃ  ᦁᦱᦙᦃᦱᧄᧈᦵᦔᧃᧈᦖᦴᧈᦂᦸᧃᧈᦀᦸᧃᦺᦖᧈᦵᦟᦲᧂᧈᦵᦔᦲᧂᦺᦖᧈ ᦂᦑᧄᦂᦱᧃᦺᦖᧈᦀᦸᧅᧈᦙᦱ

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ “᧒ ᦞᦼ”ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ)ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ。ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦏᦹ ᦐᧅ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ、ᦠᧆ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ,  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦺᦗ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,“᧒ ᦞᦼ”ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ)ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦔᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦁᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ、“᧒ ᦞᦼ”ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ(ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ)ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧓ ᦔᦲ ᦅᦻ ᦔᦲᧃ ᧕ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ,ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ  ᦑᧂ ᦂᦳᧄ、ᦉ ᦓᦱᧈ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄᧉ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)