new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ

作者: 时间:2020-12-10 16:09:32

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦂᦸᧈ ᦵᦵᦣᧅ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦺᦗ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧄ、ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧃ ᧓ ᦎᦼᧈ、ᦉᦲᧂ ᦓᦾᧉ 、ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦠᦱᧅ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ,ᦈᦹ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦍᧂ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ  ᦊᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦚᦲᧃᧉ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᧞ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦂᦸᧉ ᦣᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ “ᦂᦱᧃ ᧕ ᦕᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦅᦲᧃ ᦍᧇ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦗᦻ ᦺᦓ  ᦗᦸᧅ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘᦑᦲᧆ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦵᦵᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᧞ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧂ ᦉᦳᧄ ᦗᦻ ᦣᦲᧄ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ,ᦕ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦕᦵᦑᧆ、ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦠᦹᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦕᦵᦑᧆ、ᦂᦱᧃ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。

  (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)