new tai | old tai | 中文

ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2020-12-24 09:01:20

1b-1.jpg

  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ  ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦒᦳᧂ ᦈᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧇ ᦝᧂ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᧞ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦉᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦁᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦀᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᧞ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴ《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ》。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦁᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦞᦱᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦁᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦏᦲᧄᧉ ᦏᦲᧇᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒、ᦒᦲ ᧓、ᦒᦲ ᧔、ᦒᦲ ᧕,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ“ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦖᧃᧉ ᦃᧃ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ“᧕ ᦕᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ“᧔ ᦕᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ”ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦕᦖᦱᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦙᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᦸᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦺᦗ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ 、ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦣᦾᧈ ᦔᦲ ᧒ ᦔᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔,ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ。ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦙᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦹ ᧒ ᦃᦸᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ、᧒ ᦃᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ“ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ”、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ”ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦇᦻᧈ ᦓᦲᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ、ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦚᦲᧃᧉ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ; ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“᧒ ᦺᦖᧈ ᧒ ᦐᧅ”ᦓᧃᧉ; ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦈᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦈᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧆ; ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ; ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ“᧕ ᦡᦲ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ; ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧞ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ; ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧈ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ; ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦂ ᦂᧄ ᦑᦹ  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦀᦳᧄᧉ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ、ᦁᦹᧃᧉ ᦅᦹᧃᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉᦵᦖᦲ,ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦕᦵᦉᦲᧆᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。  

(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦍᧂᧉ )