new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2020-12-24 09:02:48

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

 ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ 

  ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ  ᦂᦸᧈᦖᧃᧉ ᦂᧄᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧞ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、 ᦈᧂᧉ ᦖᧃᧉ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

  ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦗᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ;᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)