new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 66

作者: 时间:2020-12-31 11:29:35

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦈ ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 66。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ  ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ、ᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ “ᦢᦱᧃᧉ ᧑ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ”ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦉᧁ ᦅᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦟᦻ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ、ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ、ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦁᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦋᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦃᦸᧂ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦕ ᦊᦱ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ,ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ,ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦁᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。

(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)