new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2021-01-08 15:36:51

◆ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᧆ ᦌᦲᧂᧈ。

◆ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ。

◆ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᧘ ᦕᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。

◆ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᦸᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᧒᧒ ᦅᦳᧃ、ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦡᦲ ᧖ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦱ᧕ ᦑᦲᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ。

◆ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ  ᦓᧄ ᦂᦱᧃ  ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲ ᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。