new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗

作者: 时间:2021-01-08 15:38:04

  ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦱᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦓᧃᧉ。

  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧑,ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡᧉ ᦕᦳᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ,ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦖᦱᧅ ᦅᦸᧂᧉ ᦵᦵᦅᧂ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ, ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦎᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧞ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ“᧓ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ”᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦔᦲᧃ “ ᦉᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ”,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦁᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᧞ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ,ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦕ ᦜ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦓ ᦖᦱᧅ ᦅᦸᧂᧉ ᦵᦵᦅᧂ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ,ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦱᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧕᧐ ᦖᦴᧈ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧙᧘ ᦅᦳᧃ。ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

  (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ)